ارسال پیام مستقیم برای : من
Waiting در حال انجام عملیات...
info@jalalisme.ir

فناوری: 

ساخت دستگاه جديد ضربه­اي-چرخشي برای استفاده در ماشين‌هاي حفار تمام مقطع (TBM) سنگ سخت. 1389، سيد محمد اسماعيل جلالي و مسعود زارع نقده

ساخت دستگاه حفار مکانیزه فشار تعادلی زمین در مقیاس آزمایشگاهی، 1393،سید محمد اسماعیل جلالی، رضا حیدری شیبانی، سید مجید معظمی

 

کتاب:

مروري بر مسایل مکانيک سنگ، سید محمد اسماعیل جلالی، انتشارات دانشگاه صنايع و معادن ایران، چاپ دوم، 1387

 

مقالات نمایه شده‌ی بین‌المللی:

Jalali, S. E., Ataee-pour, M. and K. Shahriar., 2006, Pit Limit Optimisation Using Stochastic Process, CIM Magazine, Vol. 1, No. 6.

Indexed by: CIM

Ataei, M., F. Sereshki, M. Jamshidi, JalaliS. E., 2008, Suitable mining method for Golbini No.8 deposit in Jajarm using TOPSIS method, Journal of Mining Technology, Issue 1, Vol.117,pp 1-5.

Indexed by: SCOPUS, IOM3 & AUSIMM

Jalali, S. E., Noroozi, M., 2008, Determination of the Optimal Escape Routes of Underground mine networks in Emergency Cases, Journal of Safety Science, Issue 8, Vol. 47,pp 1077-1082.

Indexed by: ISI & SCOPUS

Ataei, M., F. Sereshki, M. Jamshidi, JalaliS. E., 2008, Mining method selection by AHP approach. The Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 108, pp. 741-749.

Indexed by: ISI, SCOPUS & SJR

Jalali, S.E., Forouhandeh, F., 2011, Reliability estimation of auxiliary ventilation systems in long tunnels during construction, Journal of Safety Science, Vol. 49, Issue 5, pp 664-66.

Indexed by: ISI & SCOPUS

Mohammadnejad, M., Gholami, R., Ramezanzadeh, A., and Jalali, S. E.2011, Prediction of blast-induced vibrations in limestone quarries using Support Vector Machine, Journal of Vibration and Control, (Acepted), Doi:10.1177/1077546311421052.

Indexed by: ISI & SAGE

Noroozi, M., Jalali, S. E., Yarahmadibafghi, A.R., 2011, 3D key group method for slope stability analysis, Journal of International Numerical and Analytical Method in Geomechanics.

Indexed by: ISI, JCR & SCOPUS

Zare Naghadehi, M., Jimenez, R., KhaloKakaie, R., Jalali, S.E., 2011, A Probabilistic Systems Methodology to Analyze the Importance of Factors Affecting the Stability of Rock Slopes, Journal of Engineering Geology, Volume 118, Issues 3-4, 24, Pages 82-92.

Indexed by: ISI & SCOPUS

Najafi, M., JalaliS.E., Yarahmadi, A.R., Sereshki, F., 2011, Prediction of the Confidence Interval for Stability Analysis of Chain Pillars in Coal Mines, Journal of Safety Science, Vol. 49, Issue 5, pp 651-657.

Indexed by: ISI & SCOPUS

Ebrahim Ghasemi, Mohammad Ataei, Kourosh Shahriar, Farhang Sereshki ,S. E Jalali, Ahmad Ramazanzadeh, 2012, Assessment of roof fall risk during retreat mining in room and pillar coal mines, international Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 54 (2012) 80–89.

Indexed by: ISI

Zadhesh, J ; Jalali, S. E, Ramezanzadeh, A, 2013, Estimation of joint trace length probability distribution function in igneous, sedimentary, and metamorphic rocks, Arab J Geosci, DOI10.1007/s12517-013-0861-1.

Indexed by: ISI

Zare Naghadehi, M., Jimenez, R., KhaloKakaie, R., Jalali, S.E, 2013A new open-pit mine slope instability index defined using the improved rock Engineering systems  approach, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 54 (2013) 1-14

Indexed by: ISI

Rafiee, R; Ataei,  M.; Jalali, S. E, 2013The optimum support selection by using fuzzy analytical hierarc process method for beheshtabad water transporting tunnel in naien, 10 (2013) 39-51

Indexed by: ISI

Jalali, S. E., M. Zare Naghadehi, 2013, Development of a new laboratory apparatus for the examination of the rotary-percussive penetration in tunnel boring machines, Tunnelling and Underground Space Technology 33(2013) 88–97.

Indexed by: ISI

 Najafi, M., Jalali, S. E., Khalokakaie, 2014, Termal-Mechanical numerical analysis of stress distribution in the vicinity of underground coal gasification (UCG)      panels, Internatinal Journal of coal Geology 134 (2014) 1-16

Indexed by: ISI

 

 

مقالات علمی- پژوهشی:

Jalali, S. E., Ataee-pour, M. and Shahriar, K, Elahi Zeini, E., 2007, A Computer Program to Optimise  Stope Boundaries Using OLIPS Algorithm, Journal of Iranian Society of Mining Engineering, Vol 2, pp 7-14.

Indexed by: ISC & SID

Jafari, A., Ataie, M., Jalali, S.E., Ramazanzadeh, A., 2011, Preference of effective factors in suitable selection of micro-tunnel boring machines (MTBM) by using the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach, Revista de Matematica: Teorıa y Aplicaciones, 18(2) 249–263.

Indexed by: Latindex, OJS & PKP

S.M.A. Hosseini, F. Sereshki, M. Shariati, S.E. Jalali , F. Crotogino, 2012, Development of a new creep testing equipment to obtain long-term  deformation parameters of salt, Journal of Mining & Environment, Vol.3, No.1, 2012, 15-20.

Indexed by: ISC & SID

Saeidi, O., A. Ramezanzadeh, F. Sereshki, S.E. Jalali, 2013, Numerical modelling of the effects of joint hydraulic aperture, orientation and spacing on rock grouting using UDEC: A case study of Bakhtiary Dam of Iran, Journal of Mining & Environment, Published online: 13 January 2013

Najafi, M., Jalali, S. E., Khalokakaie,2014,  Ranking of coal seams for underground coal gasification (UCG) in Mazino coal deposit, Tabas coal field, Iran, Journal of Geology and Mining Research, 6 (2014) 39-45

Indexed by: ISI

Jalali, S. E. , Moghadam, M. R. , HeidariSheibani, R. , Yarahmadi, R. , Bagherpour, R. , Kakha, Gh. H. 2014,A new model for estimating the final ceiling and wall convergence of galleries in coal mines, Indian Journal of Scientific Research, 7 (2014) 145-156

M. Norouzi, R. Kakaie, S.E. Jalali, 2015, 3D Geomatrical-stochastical modeling of rock mass joint network; case study of the Right Bank of Rudbar Lorestan Dam plant, Journal of Geology and Mining Research, 7 (2015) 1-10

 

سید محمد اسماعیل جلالی و مهدی نجفی، 1391، طراحی ابعاد بهینه­‌ی پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج، نشريه علمي پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال هفتم شماره 15، ص 35 تا 47.

نمایه شده در: ISC

رامین رفیعی، محمد عطائی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1390،  انتخاب سیستم نگهداری بهینه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی، مطالعه موردی تونل انتقال آب بهشت آباد، فصلنامه زمین و منابع دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، سال چهارم، شماره سوم،.

نمایه شده در: ISC

اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻬﻲ زﻳﻨﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ و رﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮﻛﺎﻛﺎﻳﻲ، 1390، اراﺋﻪ­ی اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده­ی ﺑﻬﻴﻨﻪ­ی ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز، نشريه­ی علمي-پژوهشي مهندسي معدن، دوره­ی 6،  شماره­ی 12، ص 87 تا 96.

نمایه شده در: ISC

زهره رضايي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1391، بررسي اثر حرکت قطار بر قابليت اطمينان شبکه‌هاي تهويه معادن زيرزميني (مطالعه موردي: معدن تخت) ، نشريه­ی علمي-پژوهشي مهندسي معدن، دوره هفتم، شماره چهاردهم، ص 13-1.

نمایه شده در: ISC

سید محمد اسماعیل جلالی، رضا حیدری شیبانی و مهدی نوروزی، 1390، ارائه­ی مدل جدید برای برآورد میزان همگرایی راهروهای معادن زغال­سنگ، نشریه­ی علمی-پژوهشی مهندسی معدن . دوره ششم، شماره سیزده، ص 10-1.

نمایه شده در: ISC

حسین محمودي نياسر، محمد فاروق حسيني، مرتضي احمدي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1389، بررسي تاثير وزن سد بر رفتار وابسته به زمان پي ساختگاه سد گتوند، نشريه­ی علمي-پژوهشي عمران مدرس، سال 10 شماره­ی 2، ص 92تا 103.

نمایه شده در: ISC

سيد محمد اسماعيل جلالي، مهدي نوروزي، 1389، بهينه سازي مسيرهاي خروج اضطراري در معادن زيرزميني بزرگ با کاربرد الگوريتم ديکسترا، نشريه­ی علمي-پژوهشي اميرکبير، سال 21 شماره­ی 72، ص 1 تا 8.

نمایه شده در: ISC

حسين ميرزايي، رضا کاکايي، بهروز حسني، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، ارزيابي معيارهاي شکست مبتني بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه‌هاي تنش براي پيش­بيني جهت انتشار ترک در محيط­هاي سنگي، نشريه­ی علمي-پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال چهارم شماره­ی 8، ص 1 تا 12.

نمایه شده در: ISC & SID

سيد محمد اسماعيل جلالي، سيد محمد علي حسيني، مهدي نجفي، 1388، برآورد تعداد کارگاه­هاي استخراج ذخيره در معدنکاري زيرزميني با استفاده از فرآیندهاي تصادفي، نشريه­ی علمي-پژوهشي اميرکبير، سال 20 شماره­ی 70، ص 45 تا 52.

نمایه شده در: ISC & SID

سيد محمد اسماعيل جلالي، سيد هادي حسيني، 1388، بهينه­سازي محدوده­ی استخراج در معادن زيرزميني با استفاده از الگوريتم حريصانه، نشريه­ی علمي-پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال چهارم، شماره­ی 7، ص 1تا 11.

نمایه شده در: ISC & SID

مهدي نوروزي، سيد محمد اسماعيل جلالي، عليرضا ياراحمدي بافقي، 1388، بهينه­سازي محدوده­ی نهايي معادن روباز با استفاده از نظريه­ی گروه­هاي کليدي، نشريه­ی علمي-پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال چهارم، شماره­ی 7، ص 43 تا 52.

نمایه شده در: ISC & SID

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، عليرضا ياراحمدي بافقي، 1388، برآورد چگونگي توزيع بار در پايه­هاي زنجيري کارگاه­هاي استخراج جبهه­کار بلند مکانيزه در معدن زغال­سنگ طبس با استفاده از روش عددي، نشريه­ی علمي-پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال پنجم، شماره­ی 9، ص 47 تا 58.

نمایه شده در: ISC & SID

سيد محمد اسماعيل جلالي، مجيد عطايي‌پور، 1385، اصلاح الگوريتم لرچ و گراسمن براي بهينه‌سازي محدوده­ی معدنكاري روباز با شيب ديواره­ی كمتر از 1:1، نشریه­ی علمي-پژوهشي انجمن مهندسي معدن، سال اول، شماره­ی 2، ص 1تا 7.

نمایه شده در: ISC & SID

سيد محمد اسماعيل جلالي، کوروش شهريار، مجيد عطايي‌پور، 1385، بهينه‌سازي محدوده­ی نهايي معدنكاري روباز با استفاده از زنجيره‌هاي ماركف، مجله­ی بين المللي علوم مهندسي، سال سوم، شماره­ی 17، ص 23تا 30.

نمایه شده در: ISC & SID

سيد محمد اسماعيل جلالي، مجيد عطائي پور، 1385، بهينه‌سازي محدوده­ی کارگاه استخراج با استفاده از الگوريتم برنامه‌ريزي پويا، نشريه­ی علمي-پژوهشي اميرکبير. تابستان و پاييز 1384، 16(ج- 62): 37-48.

نمایه شده در: ISC, SID & SCOPUS

 

 

مقالات علمی-ترویجی

Mirzaei, H., Kakaie, R., Hassani, B. and Jalali, S. E., 2009, Numerical evaluation of stress intensity factors in jointed rock medium by the M-Integral method. Journal of Geology and Mining Research, Vol. 1(4), pp. 94-104.

Indexed by: Academic Journals

Jalali, S. E., M. Zare Naghadehi, 2009, An analytical pre-feasibility study to generate rotary-percussive concept in hard rock TBMs, Journal of Geology and Mining Research, Vol. 1(6), pp. 140-148.

Indexed by: Academic Journals

سید محمدعلی حسینی، فرهنگ سرشکی، سید محمداسماعیل جلالی، 1390، مطالعه تاثیر شرایط فیزیکی بر خصوصیات ژئومکانیکی سنگ نمک در شرایط بارگذاری استاتیک، مجله نمک، سال اول-شماره دوم- ص 80-71.

سيد محمد اسماعيل جلالي، مهدي نجفي، رضا خالوکاکایی، 1392، پیش‌امکان‌سنجی کاربرد روش گازکردن زیرزمینی زغالسنگ UCG برای تولید برق؛ مطالعه موردی: منطقه زغالی تخت، مجله نظام مهندسی معدن، 

 

 

مقالات کنفرانسی:

Asgari, A., Ramezanzadeh, A., Jalali, S., M., E., Brouard, B., (2012, Oct). Stability Analysis of Natural-Gas Storage Caverns in Salt Formations. SMRI Fall 2012 Technical Conference, Bremen, Germany.

M. Mohammadnejad1, A. Ramezanzadeh, S. E. Jalali,   D. Azizmohammadi,2011, Numerical stability analysis of underground galleries under high explosion load, 6th  International Conference on Seismology and Earthquake Engineering.

H. Mirzaei, R. Kakaie & S.E. Jalali, M. Shariati, B. Hassani, 2010, Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering.

M. zare Naghadehi, R. Kakaei, S. E. Jalali, 2009, the application of systems theory in slope stability analysis, the 3rd international scientific conference of young scientists and students.

H. Mirzaei, R. Kakaie, B. Hassani, S. E. Jalali, 2009, Development of computer program to numerical analysis of rock fracture propagation, The 3rd international scientific conference of young scientists and students.

, S. E. Jalali, Beiravand, M. Eftekhari, M., 2009, Applications of large underground space in hard rocks: past, present and the future, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, Albena, Bulgaria.

M. Noroozi, S. E. Jalali, A. R.Yarahmadi Bafghi, 2009, 3D geometrical-gotechnical modeling of fractured rock mass using deterministic approach, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, Albena, Bulgaria.

Mirzaei, H., Kakaie, R., Hassani, B. and S. E., Jalali, 2009. Experimental study of crack propagation in jointed rock medium under compressive loads. In: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists and Students “New Directions of Investigations in Earth Sciences”, October 5-6, 2009. Baku, Azerbaijan.

M. Najafi, S. E. Jalali, F.Sereshki, A.R.Yarahmadi Bafghi, 2009, Evaluation of pillar strength using numerical modeling, case study: Tabas Coal mine, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, Albena, Bulgaria.

M. Noroozi, S. E. Jalali, A. R.Yarahmadi Bafghi, 2009, A novel approach to open pit limit optimization, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, Albena, Bulgaria.

Z. Rezaei, S. E. Jalali, F. Sereshki, Y. Shoumer, 2009, Modeling of the reliability of ventilation networks, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, Albena, Bulgaria.

S. E. Jalali, F. Sereshki and Z. Rezaei, 2009. The reliability of ventilation networks, 9th International Mine Ventilation Congress, India.

Jalali, S. E., Eftekari, M., 2008, An Experimental Criterion to Determine Pillar Strength in Salt Mines, Presented in Eighth International Scientific Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, Bulgaria., pp. 27-34.

Jalali, S. E., Hosseini, S. A., Najafi, M., Ameri, M. , 2008, Prediction of confidence interval for the availability of the reserve stopes in the underground mining using markov chains, Presented in 5th International Conference and Exhibition on mass mining, Lulea, Sweden pp. 285-290.

Jalali, S. E., Ataee-pour, M. and K. Shahriar, 2007, Rigorous Algorithms to Optimise Stope Boundaries; Capabilities, Restrictions and Applications, Presented in Seventh International Scientific Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, Bulgaria.

Jalali, S. E., Ataee-pour, M.  and K. Shahriar, 2006, Pit Limit Optimisation Using  Markov Chains, Fifteenth  Mine Planning and Equipment Selection, MPES'06, Torino, Italy.

Jalali, S. E. and M. Ataee-pour, 2004, A 2D Dynamic Programming  Algorithm to Optimise Stope Boundaries,  Thirteenth of Mine Planning and Equipment Selection,  MPES'04, Rotterdam, Balkema, pp 45-52.

 

 مهدی نجفی، سید محمد اسماعیل جلالی، رضا کاکایی، فرهنگ سرشکی، احمد رمضان زاده، 1391، امکان سنجی استحصال انرژی از منابع زغال‌سنگ با استفاده از فناوری پیشرفته گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (UCG)، مطالعه موردی: منطقه زغالی مزینوی طبس، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، دانشگاه تهران.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، رضا کاکايي، 1391، بررسي پارامترهاي موثر بر رشد کاواک ايجاد شده در اثر فرآيند گازکردن زيرزميني زغال‌سنگ (UCG)، چهارمين کنفرانس مهندسي معدن، دانشگاه تهران.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، عليرضا ياراحمدي بافقي، 1391، مدلسازي عددي توزيع تنش بر روي پهنه­هاي استخراجي و منطقه تخريب شده روش جبهه کار بلند مکانيزه، مطالعه موردي: معدن زغال‌سنگ طبس، چهارمين کنفرانس مهندسي معدن، دانشگاه تهران.

علی اصغر لطفی آزاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان زاده، 1391، مقایسه نشت گاز ار کارگاه‌های استخراج گازکردن زیرزمینی زغال‌سنگ در اعماق مختلف با استفاده از روش CFD، مطالعه موردی: لایه زغال‌سنگ M26 ناحیه مزینو، چهارمين کنفرانس مهندسي معدن، دانشگاه تهران.

مهدی نجفی، سید محمد اسماعیل جلالی، رامین رفیعی، 1391، بررسي تاثير ساختارهای زمين شناسي بر مقاومت نهايي پايه‌هاي زغالی، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

علی اصغر لطفی آزاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان زاده، 1391، بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گازکردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG) در معدن‌کاری زغال‌سنگ، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

علی اصغر لطفی آزاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان زاده، 1391، مطالعه امکان‌سنجی مقدماتی گازکردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG) در ناحیه زغال‌دار مزینوی طبس، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

علی اصغر لطفی آزاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان زاده، 1391، تدوین پارامترهای طراحی فرآیند گازکردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG) ، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

رضا رضائی، حسین میرزاوند، سید محمد اسماعیل جلالی، 1391، تحلیل خطر توسط مدلسازی و مانیتورینگ خردلرزه در معادن زغال‌سنگ، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

رضا حیدری شیبانی، سید محمد اسماعیل جلالی و مهدی نوروزی، 1391، برآورد میزان همگرایی، آماس و جمع‌شدگی دیواره راهروهای معادن زغال‌سنگ و ارائه مدلی جدید (مطالعه موردی: راهروی K21 معدن طزره)، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود.

ابراهیم الهی زینی، سید محمد اسماعیل جلالی، رضا خالوکاکایی، 1391، ارایه الگوریتم جستجوگر ستونی برای تعیین محدوده بهینه معادن روباز، اولین کنفرانس فناوری‌های معدن‌کاری ایران، دانشگاه یزد.

جمال زادهش، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان زاده، 1391، بررسی تاثیر طول درزه بر مقاومت توده سنگ، اولین کنفرانس فناوری‌های معدن‌کاری ایران، دانشگاه یزد.

زادهش، جمال،. جلالی، سید محمد اسماعیل،. رمضان‌زاده، احمد،. (شهریورماه، 1391). تحلیل ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگ‌های آذرین، دگرگونی و رسوبی. شانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

زادهش، جمال،. جلالی، سید محمد اسماعیل،. رمضان‌زاده، احمد،. (شهریورماه، 1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های هندسی درزه بر مقاومت توده‌سنگ درزه‌دار. شانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

مسعود اسحقی، مهدی نوروزی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1391، بررسی آثار مخرب زیست محیطی مغارهای ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سنگ آهگ با استفاده از روش معدن‌کاری انحلالی، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1390، بررسي روش‌هاي قابليت اعتماد پايداري فضاهاي زيرزميني ذخيره‌سازي مواد هيدروکربوري، اولين کنفرانس مجازي ذخيره‌سازي مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مسعود اسحقي، سيد محمد اسماعيل جلالي، مهدي نجفي، 1390، تحليل عددي پديده­ی بالازدگي در مغارهاي ذخيره‌سازي مواد هيدروکربوري، اولين کنفرانس مجازي ذخيره‌سازي مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

امير سلطان­عليزاده، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1390، ارائه­ی يک الگوريتم براي انتخاب روشي مناسب جهت ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري در مغارهاي سنگي، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

امير سلطان­عليزاده، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1390، بررسی مقدماتی پتانسیل ذخیره‌سازی نفت خام در غارهای طبیعی ایران، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مهدي نوروزي، سيد محمد اسماعيل جلالي، احمد رمضان­زاده، مهرداد افتخاري، 1390، ذخيره­سازي انرژي در ساختارهاي زيرزميني به عنوان سازه­هاي پدافند غير عامل، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مهدي نوروزي، سيد محمد اسماعيل جلالي، احمد رمضان­زاده، فرهنگ سرشکی، مهرداد افتخاري، 1390، بررسی فنی- اقتصادی احداث مغارهای ذخیره‌سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سنگ آهک، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

محمد محمدخانی، سيد محمد اسماعيل جلالي، مهدی نوروزی، 1390، بررسی امکان بکارگیری TBM در حفر مخازن سنگی جهت ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

امين عسگري، سيد محمد اسماعيل جلالي، احمد رمضان­زاده، رضا حيدري شيباني، 1390، مخاطرات ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري در سازندهاي نمک و راهکارهاي مقابله با آن، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مليحه داودآبادي، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1390، الزامات طراحي سامانه­ی مهار نشست در مغار سنگي داراي پوشش براي ذخيره­سازي گاز طبيعي فشرده­شده، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مليحه داودآبادي، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، حسین جلالی‌فر، 1390، مبانی ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارای پوشش، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مليحه داودآبادي، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1390، مقايسه­ی مفاهيم ذخيره­سازي گاز طبيعي در ساختارها و سازه­هاي زيرزميني، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

مليحه داودآبادي، احمد رمضان­زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي، حسين جلالي­فر، 1390، مطالعه­ی تاثير پارامترهاي ژئومکانيکي توده­سنگ بر وضعيت پايداري مغار ذخيره­سازي نفت خام در سازند آغاجاري، اولين کنفرانس مجازي ذخيره­سازي زيرزميني مواد هيدروکربوري، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.

ملیحه داودآبادی، احمد رمضان‌زاده، حسین جلالی‌فر و سید محمد اسماعیل جلالی، 1390، تحلیل پایداری و تعیین سامانه‌ی نگهداری مغارهای ذخیره‌سازی نفت خام گناوه، نهمین کنفرانس تونل ایران، تهران، ایران.

مهرداد افتخاری، احمد رمضان‌زاده، سيد محمد اسماعيل جلالي و مهدي نوروزی، 1390، امکان‌سنجي استفاده از معادن زيرزميني متروکه به عنوان سازه‌هاي پدافند غيرعامل، نهمین کنفرانس تونل ایران، تهران، ایران.

مجتبي محمدنژاد، سيد محمد اسماعيل جلالي، احمد رمضان­زاده، 1390، ارزيابي پايداري سالن ذخيره­سازي زيرزميني تحت بارگذاري ناشي از انفجار پرتابه، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

 رضا حیدری شیبانی، مهدی نوروزی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1390، بررسی رفتار مکانیکی زغال‌سنگ و سنگ‌های دربرگیرنده تونل K21 معدن تزره، چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران.

زینب رنجبر فهلیانی، محمد عطایی، سید محمد اسماعیل جلالی، راضیه فرجی، تعیین سیستم نگهداری بهینه تونل‌های دسترسی معدن گوشفیل با استفاده از روش ویکور، چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران.

مجتبي محمدنژاد، سيد محمد اسماعيل جلالي، احمد رمضان­زاده، داوود عزيزمحمدي، تحليل ديناميکي سازه­ی زيرزميني تحت بارگذاري ناشي از انفجار پرتابه­ی نفوذکننده در زمين، ششمين کنفرانس بين­المللي زلزله­شناسي و مهندسي زلزله، تهران، 1390. 

سيد محمد اسماعيل جلالي، امين ميخک بيرانوند، ميثم سالکي، مهرداد افتخاري، 1388، بررسي امکان استفاده از فضاهاي بزرگ در معادن زيرزميني سنگ نمک به عنوان سازه­هاي پدافند غيرعامل، هشتمين کنفرانس تونل، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

رضا ميکائيل، مسعود زارع نقدهي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1388، آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در نرخ پيشروي ماشين­هاي تونلزني تمام مقطع، مطالعه­ی موردي: تونل انتقال آب قمرود، هشتمين کنفرانس تونل، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

اکبر سالمي، احمد سالمي، رضا نادري، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، بررسي تاثير سازه‌هاي سطحي مجاور تونل­هاي شهري کم­عمق بر پايداري آن­ها، هشتمين کنفرانس تونل، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

نرگس قيصري، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، مقايسه­ی فني-اقتصادي کاربرد بتن پاشي اليافي و بتن پاشي همراه با شبکه­ی فولادي، هفتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران، دانشگاه صنعتي سهند تبريز.

سهيلا نظري، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، بررسي فني و اقتصادي امکان جايگزيني سيستم نگهداري مرکب از پيچ سنگ صمغي و تورسيمي در تونل‌هاي معدن زغال‌سنگ طزره، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

مهدي نوروزي، سيد محمد اسماعيل جلالي، مهرداد افتخاري، 1388، تهيه­ی نرم افزار کامپيوتري سيستم طبقه بندي SMR و مقايسه­ی نتايج حاصل با ساير روش‌هاي پايداري شيب، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

حسين ميرزائي نصيرآباد، محمود شريعتي، رضا کاکايي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، مطالعه­ی آزمايشگاهي رشد ترک در نمونه‌هاي ديسکي برزيلي ترک دار و بررسي تاثير شيب در رفتار شکست آن، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

زهره رضائي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1388، تحليل قابليت اطمينان در شبکه‌هاي تهويه به روش نمودارهاي منطقي، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

رامين رفيعي، محمد عطائي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، تحليل احتمالاتي پايداري تونل انتقال آب بهشت­آباد با استفاده از روش شبيه­سازي لاتين هايپرکيوب، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

خداکرم غريبي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1388، انتخاب ماشين آلات حفاري در سنگ‌هاي نرم و نيمه­سخت با استفاده از روش برناردو-دلفي، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

جواد احمدي، سيد رحمان ترابي، محمد عطايي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، بررسي نتايج مدلسازي پديده­ی سقوط سنگ باروش تودهاي-کلوخه اي Rockfall و روش المان مجزايPFC، دومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران.

رضا حيدري شيباني، مهدي نوروزي، سيدمحمد اسماعيل جلالي، بررسي رفتارمکانيکي زغال­سنگ و سنگ­هاي دربرگيرنده­ی تونل K21 معدن تزره ، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

زينب رنجبر فهلياني، محمد عطايي، سيد محمد اسماعيل جلالي ، راضيه فرجي، 1390، تعيين سيستم نگهداري بهينه­ی تونل‌هاي دسترسي معدن گوشفيل با استفاده از روش ويکور، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، عليرضا ياراحمدي بافقي، 1388، بررسي تاثير استخراج پهنه‌هاي کناري بر توزيع تنش وارد بر پايه­ی حائل در روش جبهه کار بلند مکانيزه معدن زغال­سنگ طبس با استفاده از روش عددي، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

سعيد ياورزاده، جعفر عبدالهي شريف، سيد محمد اسماعيل جلالي، حميد رضا صوفي سياوش، پيمان سلاجقه، 1388، طراحي ابعاد بلوک­هاي استخراجي کانسار مس سونگون به منظور استفاده در برنامه­ريزي توليد، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، عليرضا ياراحمدي بافقي، 1388، بررسي بار وارد بر راهروهاي بين دو پهنه در روش جبهه کار بلند مکانيزه در معدن زغال­سنگ طبس، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

مهدي نوروزي، سيد محمد اسماعيل جلالي، 1388، بسط نظريه­ی گروه‌هاي کليدي جهت­دار براي بهينه­سازي محدوده­ی معدن‌کاري روباز، سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1387، طراحي پايه­هاي زنجيري در روش جبهه کار بلند مکانيزه معدن زغال­سنگ طبس، دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه تهران.

مهدي نجفي، سيد محمد اسماعيل جلالي، فرهنگ سرشکي، 1387،  بررسي تاثير درزه­داري بر مقاومت پايه­هاي زغالي معادن زغال­سنگ طبس، هشتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران، شرکت سنگ آهن مرکزي ايران.

سيد محمد اسماعيل جلالي، مجيد عطائي‌پور، 1383، بهينه‌سازي محدوده­ی معدن‌كاري روباز با شيب ديواره كمتر از 1:1 با استفاده از الگوريتم برنامه­ريزي پويا، اولين كنفرانس مهندسي معدن، تهران.

سيد محمد اسماعيل جلالي، بانو کشميري، 1381، طراحي محدوده­ی نهايي معدن کالامين مهدي­آباد يزد، اولين کنفرانس مهندسي معادن روباز ايران

 

| نوشته فاطمه قریب | تاریخ ثبت 1392/05/26 - 09:40 | گروه منوی هدر | آخرین ویرایش 1393/12/03 - 17:01 | 0 نظر | 13948 بازدید |
0 نظر
آخرین نظر: ندارد
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
Waiting در حال انجام عملیات...
فعالیت‌های پژوهشی و فناوری